Regulamin Łódzkiego Biegu Mikołajów 2018

Regulamin Łódzkiego Biegu Mikołajów

 

Organizator:

 1. Organizatorem imprezy Łódzki Bieg Mikołajów 2018, zwanej dalej „Biegiem” jest Aktywna Strona Maciej Woźnicki z siedzibą w Łodzi przy ulicy Gospodarczej 6, oraz numerze NIP: 729-233-02-50  zwany dalej „Organizatorem”.

Cele imprezy:

 1. Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w Łodzi.
 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Łodzi.
 3. Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych.
 4. Promocja cotygodniowych, bezpłatnych biegów parkrun.
 5. Promocja Lasu Łagiewnickiego jako miejsca aktywnego wypoczynku.

 

Termin i miejsce:

 1. Bieg odbędzie się w niedzielę 9 grudnia 2018 roku.
 2. Start biegów głównych nastąpi o godzinie 12:00 na terenie Lasu Łagiewnickiego nieopodal Ośrodka Edukacji Ekologicznej, na głównej drodze prowadzącej do żółtego szlaku (trasa)
 3. Start biegów dla dzieci o godzinie 10:30.

 

Trasa i dystans:

 1. Trasa wyznaczona będzie na terenie Lasu Łagiewnickiego, pętla około 10,5 kilometra długości. Ze względu na: bezpieczeństwo zawodników, stan nawierzchni lub warunki atmosferyczne długość pętli może ulec niewielkim zmianom.
 2. Zawodnicy startujący w biegu na dystansie ~10km pokonują jedno okrążenie.
 3. Zawodnicy startujący w biegu na dystansie ~21km pokonują dwa okrążenia.
 4. Trasa będzie oznaczona co 1 km.
 5. Na trasie będą znajdować się dwa punkty z wodą oraz ciepłą, słodzoną herbatą.
 6. Biegi dla dzieci – na dystansach (orientacyjnie): 100m, 200m, 400m i 600m.

 

Limit czasu

 1. Zawodników startujących w biegu na ~10 kilometrów obowiązuje limit czasu 90 minut.
 2. Zawodników startujących w biegu na ~21 kilometrów obowiązuje limit czasu 180 minut.
 3. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia numeru startowego.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
 2. W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 9 grudnia 2018 roku ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych – oświadczenie znajduje się tutaj.
 3. Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
 4. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
 5. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 6. W trakcie trwania biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia numeru startowego otrzymanego w ramach pakietu startowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy udziału w biegu każdego uczestnika, który nie będzie posiadać numeru startowego.
 7. Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed biegiem i w jego trakcie przekazywać wszelkie informacje przez system nagłaśniający, w związku z czym zalecane jest nieużywanie własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami, które uniemożliwiałyby usłyszenie komunikatów Organizatora i sędziego głównego.

 

Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.mikolajkowy.pl
 2. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 770 osób (łącznie dla obu dystansów) lista startowa zostanie zamknięta.
 3. Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.
 4. W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator na wniosek zainteresowanej osoby dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu. Zapis ten dotyczy tylko i wyłącznie osób, które dokonały wpłaty na rachunek bankowy organizatora już po wyczerpaniu limitu uczestników Łódzkiego Biegu Mikołajów.
 5. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.mikolajkowy.pl upływa w dniu 21 listopada 2018 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
 6. Biuro zawodów znajdować się będzie:
  1. w sklepie trucht.com przy ulicy Piotrkowskiej 138/142 (teren OFF Piotrkowska) w Łodzi w dniach 7 – 8 grudnia 2018 roku.
   7 grudnia 2018 – w godz. 12:00 – 19:00,
   8 grudnia 2018 – w godzinach 11:00 – 16:00.
  2. w budynku Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym przy ulicy Wycieczkowej 86 w Łodzi i czynne będzie w dniu 9 grudnia od godz. 8:45 do 10:30,
  3. odbiór pakietów dla zawodników biegów głównych z Łodzi będzie możliwy jedynie w dniach 7-8 grudnia 2018 roku.
 7. Zapisy do biegu głównego będą możliwe w biurze zawodów – dostępnych 30 numerów startowych, numery dostępne będą w biurze zawodów od 7 grudnia aż do wyczerpania puli miejsc.
 8. Odbiór numerów startowych dla dzieci będzie możliwy w godzinach pracy biura zawodów.
 9. Zapisy do biegów dla dzieci odbywać się będą także w biurze zawodów (7 i 8 grudnia) oraz w niedzielę 9 grudnia od 9:00 do 10:00 – w przypadku braku miejsc, spowodowanym wyczerpaniem się limitu podczas zapisów przez Internet, zapisy w biurze zawodów nie będą przyjmowane.
 10. Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnym stanowisku w godzinach pracy biura zawodów.
 11. Odsprzedaż pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

 

OPŁATA STARTOWA

 1. Wysokość opłaty startowej:

Wysokości wpisowego dystans 10km
Od 1 do 250 opłaconego uczestnika – 55 zł
od 251 do 550 opłaconego uczestnika – 65 zł
od 551 do 770 opłaconego uczestnika – 75 zł
w biurze zawodów (dostępne płatności kartą i gotówką) – 85 zł

Wysokości wpisowego dystans 21km
Od 1 do 250 opłaconego uczestnika – 65 zł
od 251 do 550 opłaconego uczestnika – 75 zł
od 551 do 770 opłaconego uczestnika – 85 zł
w biurze zawodów (dostępne płatności kartą i gotówką) – 95 zł

 1. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka „moje konto” – „płatności”.
 3. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 5. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 6. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora. W przypadku wpłynięcia środków na konto organizatora po wyczerpaniu się miejsc z niższym wpisowym uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznej dopłaty różnicy w kwocie. W szczególności dotyczy to przelewów wykonywanych na poczcie, Żabce i tym podobnych pośredników.
 7. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2018 roku. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie biegu (tutaj) i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł na konto podane w ww. formularzu.
 9. W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
 10. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 11. Każdy zawodnik zgłoszony i opłacony do biegu głównego otrzymuje następujące świadczenia:
 • Numer startowy z chipem plus cztery agrafki,
 • pamiątkową czapkę zimową (czapka nie jest gwarantowana dla osób zapisujących się w biurze zawodów),
 • szklaną bombkę na choinkę,
 • medal okolicznościowy na mecie biegu,
 • ciepłą, słodzoną herbatę w punktach odżywczych,
 • wodę w punktach odżywczych,
 • ciepły posiłek po ukończeniu biegu,
 • wodę po ukończeniu biegu,
 • ciepłą, słodzoną herbatę po ukończeniu biegu.

Pomiar czasu:

 1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.
 2. Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 3. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto pierwszych 50 zawodników bez względu na płeć, a pozostałe miejsca zostaną ustalone na podstawie czasu netto.
 4. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

Klasyfikacje w Łódzkim Biegu Mikołajów:

 1. Generalna kobiet i mężczyzn.
 2. W kategoriach wiekowych:

M/K -16 16-19 lat

M/K -20 20-29 lat

M/K -30 30-39 lat

M/K -40 40-49 lat

M/K -50 50-59 lat

M/K -60 60-69 lat

M/K -70+ 70 lat i więcej

 1. Klasyfikacja uczestników bezpłatnych biegów parkrun.
 2. Klasyfikacja pracowników „New Media”.
 3. Drużynowa: zespoły czteroosobowe (cztery osoby biegnące na tym samym dystansie) w tym co najmniej jedna kobieta. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie biegu przez wszystkich członków drużyny. Sklasyfikowane zostaną tylko i wyłącznie drużyny, które podadzą identyczną nazwę swojego zespołu (Running Sucks i RunningSucks – to nie są te same drużyny). O kolejności w klasyfikacji decyduje suma czasów wszystkich zawodników w drużynie, zawodnicy muszą startować na tym samym dystansie.
 4. Klasyfikacja brodaczy (zawodnik zobowiązany jest posiadać w trakcie biegu brodę – naturalną lub sztuczną). Prosimy o potraktowanie tej klasyfikacji z przymrużonym okiem :)
 5. Klasyfikacja osób o imionach:
  1. Mikołaj
  2. Barbara

 

Nagrody w biegach głównych :

 1. za miejsca I – III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – pamiątkowe dyplomy.
 2. za miejsca I – III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn – pamiątkowe dyplomy.
 3. za miejsca I – III dla kobiet i mężczyzn w klasyfikacji bezpłatnych biegów parkrun – pamiątkowe dyplomy.
 4. za miejsca I – III dla kobiet i mężczyzn w klasyfikacji „New Media” – pamiątkowe dyplomy.
 5. za miejsca I – L w klasyfikacji drużynowej – pamiątkowe dyplomy.
 6. za miejsca I – III dla kobiet i mężczyzn w klasyfikacji „brodaczy” – pamiątkowe dyplomy.
 7. za miejsca I – III dla kobiet i mężczyzn w klasyfikacji osób o imieniu Mikołaj / Barbara – pamiątkowe dyplomy.

Dyplomy, za wyjątkiem klasyfikacji generalnej, zostaną wysłane do zwycięzców listem poleconym Poczty Polskiej w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia zawodów.

Nagrody w biegu dla dzieci:

 1. za miejsca I – III w klasyfikacji chłopców i dziewczynek na wszystkich dystansach pamiątkowe dyplomy.

Dyplomy zostaną wysłane do zwycięzców listem poleconym Poczty Polskiej w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia zawodów.

Postanowienia końcowe:

 1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
 2. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
 3. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.
 4. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem m.in. służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
 5. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 7. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 8. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
 9. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.
 10. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Niezastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.
 11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.
 12. Organizator zapewnia depozyt.
 13. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 14. Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od zakończenia konkurencji po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.
 15. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 16. Wszystkich zawodników startujących w biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
 17. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
 18. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
  w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 19. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 20. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
 21. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Biegu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 22. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej „Łódzki Bieg Mikołajów” – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 23. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.24. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
  25. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.
© 2016 Łódzki Bieg Mikołajów • Wszystkie prawa zastrzeżone • All Rights Reserved • Polityka Cookies • Wykonanie: AktywnaStrona.pl - Nowoczesne strony internetowe